Externe vertrouwenspersoon

1. Definitie / doel externe vertrouwenspersoon

De taak van een vertrouwenspersoon is het opvangen, adviseren en begeleiden van medewerkers die last ervaren van ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie. De gesprekken zijn vertrouwelijk. De geheimhoudingsplicht is vastgelegd in een contract.

2. Omschrijving van de externe vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan meldingen of klachten krijgen over agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, traumatische ervaringen op het werk, problemen thuis of meldingen van klokkenluiders binnen een organisatie. Vertrouwenspersonen die zich richten op ‘ongewenst gedrag op het werk’ zijn vaak door organisaties aangesteld in het kader van de Arbo-wet (agressie, geweld en seksuele intimidatie, en pesten). Grensoverschrijdend gedrag leidt vaak tot stress.

Soms is alleen een luisterend oor en bevestiging al voldoende voor de klager om zelf verder actie te kunnen ondernemen. Een vertrouwenspersoon kan ook samen met de klager zoeken naar een informele en passende oplossing voor de situatie. De vertrouwenspersoon staat daarbij naast de klager. De vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld vragen om interveniëren van de leidinggevende of van een mediator. Soms blijkt een juridische procedure de meest passende methode te zijn. Verwijzen naar een klachtencommissie of naar de politie is ook een van de opties.

Arbeidsconflicten of reorganisatieproblemen horen niet thuis bij de vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersonen worden aangesteld door de directie. Wordt via de direct leidinggevende van de klager geen resultaat bereikt, dan heeft de vertrouwenspersoon direct toegang tot de directie. Ook hier geldt de vertrouwelijkheid: de directie houdt zich ook aan geheimhouding. Ze kan haar invloed aanwenden om de situatie alsnog op te lossen.

3. Een externe vertrouwenspersoon:

  • werkt zeer informeel;
  • waarborgt vertrouwelijkheid.

4. Organisaties kiezen voor het werken met een externe vertrouwenspersoon als:

  • er sprake is van agressie, geweld, seksuele intimidatie of pesten;
  • het voor de klager belangrijk is, dat zijn klacht in vertrouwelijke sfeer besproken wordt.
Bent u op zoek naar de opleiding tot (externe) vertrouwenspersoon? Klik hier voor meer informatie
Wilt u een externe vertrouwenspersoon aanstellen? Klik hier voor meer informatie