Toelichting op de Workshops rondom het conflictvaardiger maken van uw organisatie!

OR Live Beurs 2017 samenvatting Merlijn
bedrijfscultuur conflict klokkenluidersregeling Medezeggenschap ondernemingsraad OR

OR & zorg voor een conflictvaardige organisatie

Maakt u uw organisatie conflictvaardiger? Hoe maakt u uw organisatie conflictvaardiger? Zorgt u ervoor dat schuring ECHTE glans geeft? Gaat u glansrijk om met een conflict?

Schuring geeft glans

Maar vaak leidt schuring ook tot verstoorde arbeidsrelaties, spanningen tussen collega’s of afdelingen, oplopend ziekteverzuim e.d. De vraag is dan hoe voorkom je dit laatste en bereik je de glans van de eerste zin? U bent als OR niet zelf onderdeel van het conflict maar welke invloed heeft de OR zodat men in uw organisatie anders met conflicten om gaat? En daarmee invloed uitoefent op een verlaagd ziekteverzuim, innovatie, efficiënter werken en betere bedrijfsresultaten. In deze workshop krijgt u handvaten om mee te helpen aan een conflictvaardige organisatie en de specifieke rol van de OR hierin.
Spreker: Stef Soons
Functie: Partner Merlijn Medezeggenschap
Thema: Invloed van de OR op de bedrijfscultuur

De OR, de bestuurder, gedrag en compliance

Compliance is het begrip waarmee wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het gaat over het nakomen van normen of het zich er naar schikken (definitie Wikipedia). Niet te verwarren met compliancy, hetgeen onder meer volgzaamheid betekent.
Is het voldoende dat de bestuurder zich houdt aan de regels? Is het van belang dat de bestuurder zich (met gezonde tegenzin) naar de regels schikt of wil je meer als OR? In deze workshop worden diverse stellingen over de gewenste ontwikkeling in de verhouding tussen de OR en bestuurder door de gasten en twee adviseurs (één werkt voor ondernemingsraden, de andere werkt alleen voor werkgevers) besproken.
Spreker: Matthijs Groenhuijzen & Eugene Mennega
Functie: Partners Merlijn Medezeggenschap
Thema: Invloed van de OR op de bedrijfscultuur

Instemmingsrecht bij pensioenen

De lage rekenrente stelt veel werkgevers voor de keuze om veel te veel te gaan betalen voor hun gegarandeerde middelloonregeling (DB) of over te stappen naar een pensioenregeling waarin de aanspraken niet zijn gegarandeerd. Het meest voor de hand ligt dan een (individuele) beschikbare premieregeling (DC). Maar welke pensioenpremie is dan redelijk? Veel instemmingsverzoeken betekenen een veel lager pensioenbudget voor de werknemers en een aanzienlijke besparing voor de werkgever. Het is aan de OR om inventief om te gaan met de situatie en de mogelijkheden die de WOR biedt.
Spreker: Matthijs Groenhuijzen
Functie: Partner Merlijn Medezeggenschap
Thema: HRM & sociaal beleid

Klokkenluiden: Voorkomen is beter dan genezen!
5 tips voor de OR om een stempel te drukken

Wat als het beleid van je organisatie niet deugt? Wat als medewerkers zich niet veilig voelen door de bedrijfscultuur? Als het management niet integer is? Als OR heb je invloed op het beleid binnen de organisatie, maar vooral als er zaken veranderen. Maar wat doe je als er juist niets verandert?
Veel ondernemingen zijn overgegaan op een ‘zerotolerance beleid’ voor onethisch gedrag. Als OR kun je hier een belangrijke en actieve rol spelen, en kun je werken aan een gezonde bedrijfscultuur, zoals het voorkòmen van eventueel onnodige externe meldingen op het gebied van integriteit en ongewenste omgangsvormen.
Tijdens deze workshop zullen Mr. Drs. Irene Zijp en Drs. Servaas Beunk, vanuit verschillende perspectieven, een dynamisch gesprek aangaan met de aanwezigen. Je gaat in ieder geval naar buiten met een vijftal praktische tips en gereedschappen om een positieve stempel te kunnen drukken op de bedrijfscultuur.
Spreker: Irene Zijp & Servaas Beunk
Functie: Partners Merlijn Medezeggenschap
Thema: Invloed van de OR op de bedrijfscultuur

OR en toezichthouders: Vriend? Of vijand?

In het krachtenveld van de besluitvorming binnen bedrijven en instellingen lijken ondernemingsraden en toezichthouders vreemde eenden in de bijt. En soms lijken de belangen tussen de medezeggenschap en de toezichthouders onoverbrugbaar te zijn en niet te verenigen. Maar waar komt dat vandaan? Zijn beiden vriend of vijand? Of maakt onbekend onbemind? Aan de hand van voorbeelden gaat drs. Her Grimbergen, zakenpartner van de Merlijn Groep, op al deze en nog meer vragen en praktijkvoorbeelden in. Leidraad bij de bespreking van de werkrelatie tussen OR en toezichthouder is de zogenaamde bestuursdriehoek waarin elke deelnemer stakeholder is vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Eén ervan is de OR………
Spreker: Drs. Her Grimbergen
Functie: Partner Merlijn Medezeggenschap
Thema: Invloed van de OR op de bedrijfscultuur

Een nieuwe bedrijfscultuur: ‘zo doen wij dat!’
8 tips

Kan de OR een motor zijn in de verandering van een bedrijfscultuur? Of een manier van omgaan met elkaar tijdens veranderingen die als “normaal” wordt ervaren? Of rest alleen frustratie en moedeloosheid als er voor de zoveelste keer niet met de medezeggenschap rekening gehouden lijkt te worden? In deze workshop gaan drs. Her Grimbergen en Martin Veerman, zakenpartners van de Merlijn Groep, in op de vraag hoe de medezeggenschap een motor in de verandering van bedrijfsculturen kan zijn. Acht criteria op hoofdlijnen zorgen ervoor dat het werk voor de medezeggenschap overzichtelijk wordt – en blijft. Beiden gaan tijdens de workshop met de deelnemers in gesprek en geven hen tips.
Spreker: Drs. Her Grimbergen & Martin Veerman
Functie: Partners Merlijn Medezeggenschap
Thema: Invloed van de OR op de bedrijfscultuur

Op de hoogte blijven van de OR live beurs 2018? Mail ons info@merlijngroep.nl en geef je op voor onze nieuwsbrief.

Lees meer over medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/presentaties-or-live-beurs-2017-merlijn-medezeggenschap/