Directe en indirecte financiële voordelen van mediation

Directe en indirecte financiële voordelen van mediation
conflict Conflictoplossingsmethode Mediation Mediator Merlijn Advies Groep

Om de directe kosten van mediation te berekenen, kunnen we volstaan met te kijken naar het gemiddelde aantal uren dat onze mediators per casus besteden vermenigvuldigd met de basis uur vergoeding. Bij Merlijn groep spreken we op dit moment over jaarlijks 500+mediations, zodat onze gemiddelden en onze statistieken van reële waarde zijn. Slagingspercentages van Merlijn mediation over de laatste 10 jaar zijn gemiddeld 85%. In Nederland liggen de slagingspercentages gemiddeld op 70 tot 75%.  Er is geen slaaggarantie, maar de percentages zijn dermate hoog dat we daar dicht tegen aan zitten. Dat heeft ook te maken met onze kwaliteitsborging en het altijd afsluiten met een VSO.

Per mediation bedragen de directe kosten van de mediator rond de € 2.000,- gemiddeld. Bij vaste samenwerkingsafspraken kunnen we royale kortingen afspreken of vaste bedragen per mediation.

Ook kunnen we kijken naar de relatieve kosten. De kosten van mediation afgezet tegen de alternatieven. Wat kost het om niets te doen, wat gebeurt er bij niet slagen van de mediation en welke kosten komen er kijken bij een ontslag als dat onvermijdelijk is geworden door de escalatie in een conflict.

Eén op de vier werknemers wordt ziek door een arbeidsconflict. Het gaat om 70.000 tot 100.00 ziekmeldingen per jaar. Uit onderzoek blijkt dat in bedrijven 15% van de bruto loonsom wordt uitgegeven aan arbeidsconflicten.

Kosten voor ondermeer:

 • juridische bijstand;
 • ziekmeldingen door hoogoplopend conflict, gemiddelde duur 69 dagen (meting 2018);
 • productiviteitsverlies.

En als het toch tot ontslag komt kosten voor ondermeer:

 • afvloeiingsregelingen;
 • doorbetaling opzeg termijn;
 • aantrekken en inwerken van vervanging.

Een overzicht van alle kosten van een niet of slecht behandeld conflict.

De kosten van een gang naar de rechter liggen veel hoger dan die voor mediation, alleen al door de kosten aan advocaten. Wij schatten deze tussen de € 2.500 en € 8.000.

 • Een mediation bij een arbeidsconflict duurt gemiddeld 6 tot 10 uur.
 • Bij een exit-mediation volstaan meestal 1 à 2 gezamenlijke gesprekken.
 • De gemiddelde doorlooptijd van een mediationtraject is bij Merlijn 4-5 weken.

Buiten het financiële voordeel en het voordeel dat in de meeste gevallen veel sneller een oplossing wordt bereikt, is er nog een veel belangrijker voordeel. Bij mediation zijn partijen zelf verantwoordelijk voor de oplossing. Geen van de partijen kan overvallen worden door een beslissing, zoals bij een rechtszaak. Vaak blijft de arbeidsovereenkomst bij een geslaagde mediation in stand. De werknemer raakt niet werkloos, knowhow blijft behouden, de onrust binnen de organisatie blijft tot een minimum beperkt, de werkgever lijdt geen imagoschade en heeft geen exit kosten zoals boven genoemd. Bij een gang naar de rechter wordt het conflict juist verscherpt omdat de advocaten van beide partijen zullen proberen de andere partij zoveel mogelijk schuld toe te schuiven; dat roept dan zoveel wrevel op dat de kans op herstel van de relatie vrijwel nihil wordt.

Als de mediation niet slaagt heeft u toch voordelen:

 • De rechter ziet dat u de zaak serieus en met oog voor de menselijke maat heeft aangepakt.
 • Er is a.h.w. voorwerk gedaan waardoor de rechter sneller kan beslissen.
 • De mediation kosten worden gecompenseerd door lagere advocaatkosten.

Verkorting van de periode van ziekmelding

Bij een gemiddelde doorlooptijd van een mediationtraject van 4-5 weken in vergelijking met de duur van een ziekmelding om een arbeidsconflict van 69 dagen (plusminus 10 weken) kan mediation in potentie de periode van ziekmelding met de helft verkorten.

Overzicht van alle kosten van een niet of slecht behandeld conflict

Kosten van slecht gemanagede conflicten

Een conflict is heel waardevol, niet alleen als leerproces, maar ook als je het vanuit het kostenaspect bekijkt. Om te laten zien hoeveel er met een goede aanpak te winnen is zetten we de werkelijke totale kostenposten van een slecht behandeld conflict eens op een rijtje.

Conflictkosten hebben verschillende componenten:

 • intrinsieke kosten;
 • flankerende kosten;
 • behandelingskosten.

We maken daarbij ook onderscheid tussen organisatie- of zakelijke conflicten en privéconflicten.

Intrinsieke kosten

 • Bij organisatie- of zakelijke conflicten:
 • verspilde tijd (in organisaties: uren van HRM/juridische afdeling);
 • minder goede beslissingen;
 • verlies van ervaren personeel/knowhow (plus onder omstandig
 • heden: versterking van de concurrentie);
 • vervangingskosten (tijdelijke vervanging/permanente vervanging:
 • investering in herstructurering en/of sollicitatieprocedures);
 • schade door ‘sabotage’;
 • verminderd plezier in het werk, stress en gezondheidsschade;[1]
 • verloren arbeidstijd;
 • medische kosten (o.a. bedrijfsarts);
 • reputatieschade door negatieve publiciteit bij arbeidsconflicten;
 • exit-schade.

Bij privéconflicten:

 • minder goede beslissingen;
 • verminderd plezier in het werk, stress en gezondheidsschade;
 • verloren arbeidstijd; en
 • medische kosten (o.a. bedrijfsarts).

Flankerende kosten

Conflicten hebben niet enkel gevolgen voor de direct betrokkenen, de conflictpartners. Ook de werk- en de privéomgeving zullen door het conflict minder goed functioneren. De volgende schade­com­po­nen­ten zijn voorstelbaar.

In de werkomgeving:

 • verspilde tijd door onderling overleg over de situatie;
 • overbelasting in gevallen van ‘ziekmelding’ doordat hetzelfde werk
 • door minder mensen verricht moet worden;
 • arbeidsonrust door verminderd vertrouwen in de organisatie;
 • verminderd plezier in het werk/stress/gezondheidsschade;
 • verloren arbeidstijd (verzuimkosten);
 • medische kosten als gevolg van stress en onrust en angst voor
 • veranderingen;
 • schade door verminderd vertrouwen in de bestaande bedrijfs­cultuur;
 • angst (morgen kan mij hetzelfde gebeuren…).

In de privéomgeving:

 • stress door onzekerheid over het conflict en de gevolgen;
 • angst voor ontslag en financiële situatie op termijn;
 • aantasting zelfbeeld door twijfel over eigen gedrag en waar­ne­ming;
 • relatieschade door focus op conflict en verlies van aandacht voor andere zaken;
 • vermindering ontspanningsmomenten, waardoor minder herstel voor
 • optimale arbeidsprestatie;
 • medische kosten als gevolg van stress en de negatieve invloed
 • daarvan op de onderlinge relaties.

Behandelingskosten

Behandelingskosten zijn de directe kosten van begeleiding door een professional. Bij een vaak gemaakte vergelijking van procederen ver­sus mediëren bijvoorbeeld geldt dat mediators met een gemiddeld aantal van tien uur een conflict kunnen oppakken en afronden. Maar het is zeker zo dat de behandelkosten van mediation ten opzichte van een langdurige gerechtelijke strijd met veel advocaten­arbeid en de proceskosten voor de partijen tot wel zo’n 90% lager kunnen uitvallen.

Tot slot

Bij conflicten kunnen enkele tientallen schadecomponenten optre­den, die bij elkaar opgeteld de ‘totale werkelijke schade’ vormen van conflicten. Zo’n kostenpost kan een aanmoediging zijn om alert te blijven bij conflicten en wellicht een prikkel om van conflict vaardigheid een beleidspunt te maken in de organisatie.

Lees meer over de kosten van een mediator:

https://www.merlijngroep.nl/veelgestelde-vragen/wat-zijn-de-kosten-van-een-mediator/