De (externe) bedrijfsmaatschappelijk werker

Blog - Merlijn Groep
bedrijfscultuur Bedrijfsmaatschappelijk werker Bemiddelen conflict Conflictoplossingsmethode Merlijn Advies Groep

Wat mag de klant verwachten als hij gaat werken met een externe bedrijfsmaatschappelijk werker van Merlijn Advies Groep?

Het huidige werkklimaat in veel organisaties wordt niet alleen als aangenaam ervaren. Enkele cijfers:

 • Ruim een kwart van alle werknemers in ons land is weleens gepest door collega’s of In 2014 waren een half miljoen werknemers slachtoffer van pesterijen op de werkvloer, dit is 7,8 % van de medewerkers. 1,2 % wordt structureel gepest, dit zijn ruim 80.000  medewerkers.
 • Meer dan 90 % van alle werknemers kan de technologische ontwikkelingen op zijn eigen werkgebied en qua communicatiemogelijkheden niet meer bijhouden.
 • Steeds meer organisaties krijgen te maken met buitenlandse investeerders of overnemers, met grote gevolgen voor de bestaande bedrijfsculturen.
 • Verdergaande automatisering en robotisering maakt steeds meer banen overbodig.
 • Voor wie met de constante innovaties geen gelijke tred kan houden, dreigt altijd de overtolligheid (Schaufeli, 2009).

De gevolgen voor de medewerkers zijn: angst, ziekte, conflict, onzekerheid, onmacht, eenzaamheid. De gevolgen voor veel organisaties zijn: ziekteverzuim, verloop, onherkenbare bedrijfsculturen, verlies aan concurrentiekracht en innovatief vermogen. Zo berekende TNO dat alleen al pesten op het werk zorgt voor naar schatting jaarlijks vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen Euro aan loondoorbetaling voor werkgevers. In onzekere tijden kan het werkklimaat verharden en verzieken. Wij kunnen u helpen de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de gezondheid van uw medewerkers en de organisatie te beperken en uw beleid af te stemmen op de signalen die er vanuit de organisatie gegeven worden door te gaan werken met externe bedrijfsmaatschappelijk werkers van Merlijn Advies Groep.

Een bedrijfsmaatschappelijk werker van Merlijn:

 • Is opgeleid en deskundig en houdt zich aan die normen;
 • Is partner van Merlijn Advies Groep en heeft zich verbonden aan onze waarden, de Ethische Code en de Klachtenregeling;
 • Is systeemtheoretisch onderlegd, realiseert zich dat cliënt en geadresseerde sterk met elkaar zijn verbonden, en dat elk vraagstuk zijn eigen context heeft die bepalend is voor zijn aanpak;
 • Is onafhankelijk;
 • Is laagdrempelig, benaderbaar voor iedere werknemer;
 • Spreekt de taal van de opdrachtgever en kent de organisatie;
 • Regelt het zo dat de cliënt zich anoniem kan melden (o.a. door digitale spreekkamers te creëren en ook E-coaching aan te kunnen bieden);
 • Is proactief: maakt zich kenbaar op alle lagen van de werkvloer;
 • Is er voor de cliënt EN de opdrachtgever en werkt bewust vanuit deze visie.

Kerntaak van de bedrijfsmaatschappelijk werker

De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW) is aanspreekpunt voor alle medewerkers en leidinggevenden die knelpunten ervaren in de werk en/of privésituatie. Te denken valt aan problemen die voortvloeien uit verstoorde arbeidsverhoudingen, veranderingen op het werk, te veel werkstress ervaren,  ingrijpende gebeurtenissen of persoonlijke problemen, balans werk–privé, financiële problematiek, etc. Doelstelling van de begeleiding is altijd het vergroten van de inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerker, om  vanzelfsprekend ook een bijdrage te leveren aan een gezond arbeidsklimaat.

Doel van de begeleidingsgesprekken

De gesprekken zijn erop gericht de situatie van de cliënt in kaart te brengen. De BMW brengt samen met de cliënt in kaart wat de hulpvraag is, hoe hij/zij de dingen beleeft, wat iemand wil en welke factoren in zijn/haar (werk)omgeving een rol spelen. Tijdens de begeleiding kijkt de BMW naar behoeften en hoe iemand die met behulp van  eigen vermogens en bronnen optimaal kan vervullen. Misschien zijn er oude patronen die de werknemer belemmeren in de verdere groei en ontwikkeling. Dit soort patronen legt de BMW tijdens de gesprekken bloot en ruimt hij op. Zodoende komt er weer ruimte voor nieuw gezond gedrag.

Kortdurende professionele hulpverlening

De ervaring is dat een paar gesprekken meestal genoeg zijn om duurzame verandering te brengen. Regelmatig zijn twee of drie gesprekken voldoende. Soms volstaat één gesprek om zelf weer verder te kunnen.

 Snelle efficiënte doorverwijzing naar externe professionals

Soms kan een verwijzing naar een externe deskundige zinvol zijn en dan helpt de BMW bij een snelle doorverwijzing naar een externe professional. De BMW heeft een groot netwerk van externe deskundigen en kan zorg dragen voor een goed begeleide doorverwijzing.

Samenwerking binnen de organisatie

In overleg met de medewerker zoekt de BMW, indien nodig, nauwe transparante samenwerking met bijvoorbeeld de bedrijfsarts, de leidinggevende, de personeelsadviseur of andere betrokkenen. Uiteraard werkt de BMW met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy.

Psychosociale Arbeidsbelasting

Bijna alle klachten op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting kunnen met een bedrijfsmaatschappelijk werk-traject op het werk opgelost worden. Onder PSA vallen alle factoren die bij het stress kunnen veroorzaken, zoals agressie en geweld, arbeidsconflicten, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.

Preventie / voorlichting

De BMW kan workshops geven op het gebied van stresshantering, omgaan met verzuim, ongewenst gedrag, omgaan met veranderingen, vitaliteit, etc.

Bemiddelingsgesprekken

Soms kan een bemiddelingsgesprek direct de lucht klaren. De BMW zoek altijd, in overleg met de cliënt, de samenwerking met leidinggevenden of andere betrokkenen en kan dan een drie-gesprek of soms een teamgesprek begeleiden.

Signalering

Als bedrijfsmaatschappelijk werker heeft de BMW een belangrijke signalerende functie. Wanneer de BMW signalen opvang van verzuim generende omstandigheden, zoals ongewenst gedrag, slechte werksfeer, stijl van leidinggeven etc., zal de BMW deze signalen altijd, vanzelfsprekend in overleg met de cliënt, bespreekbaar maken, opdat gekeken kan worden hoe de problematiek op breder niveau kan worden opgelost.

Consultatie aan leidinggevenden

De BMW kan leidinggevenden begeleiden die vragen hebben over hoe om te gaan met medewerkers die psychosociale problematiek ervaren.

 Verslaglegging

De BMW registreert zijn gesprek in een vertrouwelijk registratiesysteem en zal regelmatig rapporteren over de workload, de casuïstiek en ook mogelijke trends terugkoppelen. De BMW zal een bijdrage leveren aan het sociaal jaarverslag.

Plaats in de organisatie

Belangrijk is dat de bedrijfsmaatschappelijk werker een nauwe samenwerking opbouwt met het management, HR, de bedrijfsarts, de Arbo deskundige, de OR en vanzelfsprekend alle leidinggevenden.

Introductie

Als  bedrijfsmaatschappelijk werker is het belangrijk dat hij/zij het bedrijf snel goed leert kennen en dat ook de medewerkers de BMW goed weten te vinden. Een eerste snelle introductie mogelijk is door in eerste instantie voor te stellen via email. De BMW kan in deze mail zich op persoonlijke wijze voorstellen en laten weten hoe de BMW bereikbaar is en wat de BMW kan betekenen voor allen. Daarnaast zou de BMW graag in de beginfase persoonlijk kennismaken met leidinggevenden en teams. De BMW zou bijvoorbeeld bij een teamoverleg kunnen aanschuiven en een korte workshop geven van een half uur over omgaan stress, ongewenst gedrag etc. Door direct de hulpvragen van medewerkers op te pakken verwacht de BMW ook dat de BMW snel een weg zal vinden in de organisatie.

Flexibiliteit

Het is belangrijk de BMW flexibel en creatief is in zijn bereikbaarheid, gezien de gevoelige aard van dit werk.

De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft dus een dubbele taak:

 • De eerste is en blijft de cliënt zo te begeleiden dat zijn verhaal gehoord kan worden en een oplossing gezocht wordt voor de situatie, waardoor hij weer veilig en gezond terug kan keren naar zijn werk en dus behouden blijft voor de organisatie.
 • De tweede is om de signalen die in dat begeleidingsproces zijn verkregen (enkel met goedvinden van de cliënt) geanonimiseerd te vertalen in informatie over de bedrijfscultuur binnen de organisatie. Deze informatie wordt regelmatig ter beschikking gesteld van de directie en / of HRM. Bij die informatie kan eventueel ook een Plan van Aanpak worden verstrekt.

Op die manier draagt elk BMW-traject bij aan de constante bewaking en verbetering van de bedrijfscultuur van de organisatie en wordt de bedrijfsmaatschappelijk werker een integraal onderdeel van een gedragen beleid om conflicten te voorkomen en sociale veiligheid te bieden.

Werkwijze binnen de organisatie

In fasen aangegeven:

 1. Afstemming met de opdrachtgever van zijn taakvervulling en oriëntatie op de organisatie. De handelswijze van de bedrijfsmaatschappelijk werker moet passen in het bestaande PSA-beleid en daarmee samenhangende al bestaande regelingen (onze bedrijfsmaatschappelijk werkers kunnen desgewenst helpen zo’n beleid op te zetten of te actualiseren): In elk geval moet het kader volkomen helder zijn voordat de bedrijfsmaatschappelijk werker met zijn werk begint.
 2. Kenbaar maken van zijn aanwezigheid en werkwijze binnen de organisatie.
 3. Behandeling van individuele cases. Uitgangspunten daarbij:
  – Betrek niet meer mensen bij een probleem dan noodzakelijk is voor de oplossing.
  – Zet de cliënt in zijn of haar kracht, zodat het eigen zelfoplossend vermogen vergroot wordt; dat geldt ook voor    de geadresseerde.
 4. Kies steeds de oplossingsmethode die past bij het probleem en die zo laagdrempelig mogelijk is;
 5. Na afronding vragen om de Merlijn Cultuurbarometerscan anoniem in te vullen.
 6. Periodiek, bijvoorbeeld halfjaarlijks, de gecumuleerde resultaten van de ingevulde scans, eventueel in combinatie met andere observaties, terugkoppelen naar de opdrachtgever, met aanbevelingen voor acties met betrekking tot conflictmanagement en/of cultuurveranderingstrajecten.

Onderscheidend vermogen

De externe MAG bedrijfsmaatschappelijk werker onderscheidt zich op de markt door een aantal zaken:

 1. Hij levert naast de gebruikelijke persoonlijke begeleiding een bijdrage aan de signalering
 2. Van aan BMW-werk gerelateerde organisatievraagstukken.
 3. Hij is proactief en maakt zijn taken voor iedereen zichtbaar.
 4. Hij maakt gebruik van tools als de Merlijn Cultuurbarometerscan.

(Wij ontwikkelen standaard scans. Deze kunnen samen met medewerkers van de organisatie worden toegespitst op de organisatie. )

 1. Doordat de externe MAG bedrijfsmaatschappelijk werker onderdeel is van de Merlijn Advies Groep kan hij gebruik maken van de bij MAG gebundelde kennis en ervaring.
 2. Werken met externe MAG bedrijfsmaatschappelijk werkers is een essentieel onderdeel van het regelen van het conflictmanagement binnen de organisatie.
 3. De BMW ondersteunt de ontwikkeling van allround beleid rondom menselijke en sociale    veiligheid op de werkvloer.
 4. Hij kan gebruik maken van een groot scala van knowhow en collega’s op het gebied van conflictherkenning, -preventie en –oplossing.
 5. Hij levert een bijlage aan conflictmanagement in brede zin.

Lees meer  over conflicten:

https://www.merlijngroep.nl/blog/constructieve-conflicten/