De OR meetlat

De OR meetlat
achterban bedrijfscultuur Besluitvorming Medezeggenschap ondernemingsraad OR Samenwerking trainingen WOR

Durf te stellen en laat zien waar je voor staat!

Om een training goed voor te bereiden vraag ik de OR in een persoonlijk gesprek altijd naar het gewenste resultaat. Hoe wil de OR na afloop van de training opereren en wat zal er dan anders zijn dan vóór de training? Het dwingt de deelnemers om na te denken over hun eigen bijdrage aan de training, waarvan het succes uiteindelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, namelijk van trainer én OR.

We willen graag ‘pro actiever’ zijn is een veelgehoorde ambitie. Als ik vervolgens vraag wat dat woord voor hen precies inhoudt wordt het stil aan de andere kant van de tafel. Tja, dat heb je zo met containerbegrippen (‘goed communiceren’ is ook zo’n voorbeeld): we hebben er doorgaans een (positief) gevoel bij, maar kunnen moeilijk onder woorden brengen wat het nou precies is en hoe we er invulling aan geven. Of het deze ondernemingsraad dan ook lukt om écht pro actiever te zijn is maar zeer de vraag….Wat kan helpen om pro activiteit concreet te maken is het maken van een meetlat.

Samen met de achterban

Een OR meetlat is een hulpmiddel om beleid en maatregelen te toetsen. Aan de hand van vooraf geformuleerde aandachtspunten kun je sneller beoordelen of een verandering wenselijk is. De aandachtspunten zijn de principes of streefdoelen waar jullie als OR voor staan. Als jullie de afstand tussen leiding en werkvloer kleiner willen maken of medewerkers meer verantwoordelijkheid willen geven bij de uitvoering van hun werkzaamheden kun je hier met de meetlat bewust op sturen. Door je meetlat kenbaar te maken aan de bestuurder laat je weten waar je als OR voor staat en waar je speciaal op gaat letten wanneer een adviesaanvraag in behandeling wordt genomen. En natuurlijk stel je de meetlat op in nauwe samenwerking met de achterban door hen te vragen wat zij nu belangrijk vindt.
Zo kun je op het gebied van:

  • communicatie (alle informatie is openbaar en toegankelijk),
  • organisatie (minder bureaucratie en begrijpelijke regelgeving),
  • financiën (sterke solvabiliteit en gezonde cashflow),
  • leiderschap (medewerker als eigenaar),
  • besluitvorming (initiatieven vanuit de werkvloer stimuleren),
  • milieu en omgeving (CO₂ neutraal en duurzaamheid)
  • en welzijn (de gezondheid van de medewerkers staat voorop)

aangeven wat jullie terug willen zien in het beleid en (toekomstige) besluiten van de bestuurder.

Wezenlijke invloed

Maar het gaat verder dan alleen advies- of instemmingsaanvragen beoordelen. Je kunt als OR natuurlijk ook zelf initiatieven ontplooien die in lijn zijn met de meetlat. Als je principes als ‘vertrouwen’ en ‘breed draagvlak’ wil uitdragen moet je dat ook laten zien (‘walk your talk’). Dat kan bijvoorbeeld door medewerkers uit de achterban nadrukkelijk te betrekken in het OR werk en zelf meer de regie te voeren of door de bestuurder niet meer te overvallen met detailvragen tijdens de overlegvergadering, maar te werken met toetsingscriteria en meer de vinger aan de pols houden door even bij hem (of haar) binnen te lopen op vrijdagmiddag. Pro activiteit begint waar alleen maar vragen stellen, iets waartoe een OR zonder visie zich vaak beperkt, eindigt. Durf te stellen en laat zien waar je voor staat! De OR meetlat is een mooi middel om de maat te nemen en wezenlijke invloed uit te oefenen.

Lees meer over met wie de OR aan tafel zit:

https://www.merlijngroep.nl/actueel/met-wie-zit-de-or-eigenlijk-aan-tafel/

Alle conflictoplossingsmethoden

Van preventie tot conflictbeslechting

Hieronder vindt u een totaal overzicht van de methoden die Merlijn u kan leveren.

Actueel

Evenementen