Bedrijfscultuur, wat verstaan we eronder?

Blog- Merlijn Groep Bedrijfscultuur
bedrijfscultuur Medezeggenschap ondernemingsraad OR

Een paar definities

 • NL: de manier waarop de dagelijkse gang van zaken er binnen een bedrijf aan toegaat.
 • NL: de geschiedenis, ‘mindset’ van een organisatie, de waarden en normen & symbolen die men bewust of onbewust zelf in stand houdt.
 • Hofstede: Cultuur staat voor collectieve mentale programmering van een groep of categorie mensen waarmee ze zich onderscheiden van anderen.
 • Neugen: de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden en belanghebbenden bij het bedrijf.
 • Schein: een patroon van gedeelde basisaannamen die een groep geleerd heeft bij het (succesvol) oplossen van problemen.

Er zijn meer definities te vinden, maar wat opvalt is dat het altijd om een groep gaat, dat het gaat om bewuste of onbewuste gedragingen of afspraken en dat men deze nodig heeft om zich te onderscheiden of om een probleem op te lossen.

De eigen bedrijfscultuur

Maar hoe herken je de eigen bedrijfscultuur. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de beleving van de nieuwkomers in je bedrijf. En dit vanaf het moment dat ze met je bedrijf kennismaken en, waar van toepassing, tijdens hun eerste dagen binnen je organisatie.

 • Hoe wordt er naar de nieuweling gekeken? Open, argwanend, aanvallend, nieuwsgierig?
 • Wat ziet een nieuwkomer gebeuren bij de koffie of het koffieautomaat?
 • Hoe beschrijft zij/hij de onderlinge begroeting van de medewerkers en klanten?
 • Hoe ervaart zij/hij de aanvangstijden voor werk, pauzes, afspraken?
 • Wat hoort en ziet zij/hij bij het opnemen van de telefoon door de medewerkers?
 • Hoe ervaart zij/hij de toon van de e-mail correspondentie, intern en extern?
 • Worden er vragen aan hem gesteld of worden vragen door hem gesteld gewaardeerd, kort af gedaan of niet beantwoord?

Een ander belangrijk punt bij het inzicht krijgen in de bedrijfscultuur is de wijze waarop men omgaat met innovaties of met het opstellen en uitvoeren van beleid.

 • Wordt men enthousiast bij het woord innovaties of juist vermoeid?
 • Als je de vraag stelt rondom nieuw beleid komt er dan een helder antwoord op vragen als wat is het doel, wat is de achterliggende gedachte, is het helder, hoe verliep het proces, wat wordt er nu van mij verwacht?
 • Leeft er het idee dat het nieuwe beleid is gemaakt door de medewerkers of door het MT, bottom-up of top-down?

Dit zijn een paar vragen die inzicht kunnen geven in de bedrijfscultuur. Het is goed om dit in een breed publiek te onderzoeken. En je kunt verwachten dat hier geen eenduidig antwoord op komt. Dat is ook niet erg. Dat geeft juist weer gespreksstof voor diepgaander discussie over de (over)heersende bedrijfscultuur.

Belang voor de OR

En voor de OR? Voor de OR is het een belangrijk item omdat de bedrijfscultuur grote invloed heeft op onderwerpen waarover je als OR mede-zeggenschap hebt en omgekeerd OR-acties en besluiten een positieve bedrijfscultuur kunnen versterken. Interessant is het om te overdenken over de stelling:  De bedrijfscultuur bepaalt in hoge mate de reikwijdte van de invloed van de OR.

Lees meer over de bedrijfsmaatschappelijk werker:

https://www.merlijngroep.nl/blog/de-bedrijfsmaatschappelijk-werker/