Conflictmanagement in organisaties

Kennis- en vaardigheidstraining

In twee dagen leert u hoe een organisatie kan profiteren van goed gehanteerde conflicten en het versterken van haar vermogen om constructief met conflict om te gaan.

Te behalen resultaten

Aan het einde van deze training heeft u: 

 1. meer kennis over conflicten; het ontstaan, verloop en afloop;
 2. inzicht in de waarde van conflict;
 3. een beter inzicht in de visie op conflicthantering van de eigen organisatie;
 4. een beter inzicht in hoe deze visie in uw organisatie tot leven te laten komen;
 5. minimaal 3 ‘werkpunten’ voor het verder ontwikkelen van het conflicthantering in de eigen organisatie;
 6. een beter inzicht op uw eigen voorkeursstijl in conflict;
 7. kennis en vaardigheden die zien op het hanteren van een conflict.
Duur
Daagse

De opleiding

Conflictmanagement in organisaties

Met een integrale aanpak van conflictmanagement leggen organisaties een goede fundering voor het bereiken van hun doelstellingen gezien de opbrengsten van:

 • een veilige cultuur die meningsverschillen toestaat en veranderingen aanmoedigt;
 • een verhoging van creativiteit en innovatie;
 • een optimaal gebruik van culturele diversiteit;
 • betrokken en gemotiveerde medewerkers die zich gehoord en gewaardeerd voelen; 
 • een aantrekkingskracht die al deze aspecten hebben op de (arbeids)markt.

U krijgt naast een theoretisch kader over conflictmanagementsystemen inzicht in hoe uw organisatie op een constructieve manier kan omgaan met verschil van inzicht in de eigen organisatie. De nadruk ligt op praktijkgericht werken met een scherp oog op de eigen organisatiesituatie.

Veiligheid staat voorop

Bij al onze trainingen nemen wij o.a. 1,5 meter afstand tot elkaar en de algemene hygiënerichtlijn van de RIVM in acht. Lees meer.

Programma

Dag 1

In de ochtend ligt de nadruk op theorie rond conflict en conflicthantering. We gaan daarbij aan de slag met eigen conflictvaardigheid. 

In de middag gaan we aan het werk met de conflictvaardigheid van de eigen organisatie en maken we een voorbereidende opdracht voor dag 2.

09.00 – 09.30 : Kennismaking, introductie en afstemming leerdoelen. Naast een korte kennismaking en introductie op het programma, is er tevens een inventarisatie van de leerdoelen die deelnemers vooraf hebben geformuleerd en afstemming van het dagprogramma op deze leerdoelen.

09.30 – 10.30 : Theoretisch kader

 • Wanneer is er sprake van een conflict?
 • Wat is het verloop van een conflict?
 • Welke soorten conflict zijn er? 
 • Welke conflicten zijn van nut, en welke niet?
 • Conflictgedrag en eigen voorkeursstijlen. 

10.30 – 10.45 : Pauze

10.45 – 11.15 : Conflictvaardigheid/effectieve communicatie. Een inleiding op de theorie van effectieve communicatie en het nut ervan voor conflicthantering.

11.15 – 12.30 : Oefenen in conflictvaardigheid. Aan het werk met effectieve communicatie.

12.30 – 13.45 : Lunch 

13.45 – 15.00 : Vertaling naar de eigen organisatie (middag). Een theoretisch kader waarbinnen er ruimte komt om de vruchten te plukken van een conflict.

15.00 – 15.15 : Pauze

15.15 – 16.45 : Hoe vindt dit kader zijn uitwerking in de praktijk? We gaan aan het werk met de eigen organisatie. We analyseren het theoretisch kader aan de hand van o.a. de uitkomsten van de werkopdracht zoals ingevuld door deelnemers, voorafgaand aan de training. 

16.45 – 17.00 : Evaluatie voortgang individuele leerdoelen en afronding.

Dag 2

Op dag twee gaan we werken aan een programma van aanpak voor de eigen organisatie. Vanuit de analyse van de eigen organisatie op dag 1 benoemen we verbeterpunten in het conflictmanagement van de eigen organisatie en werken we verbeteracties uit.

9.00 – 09.15 : Welkom en vooruitblik dag 2. Toelichting op de werkopdrachten van vandaag.

9.15 – 10.30 : Conflicthantering in de eigen organisatie – systeemniveau. Theoretisch kader; We zoomen in op de harde en de zachte kant van conflictmanagement. Praktijk: aan de hand van de analyse van dag 1, benoemen we per onderdeel mogelijke aandachtspunten m.b.t. de inrichting van de organisatie.

10.30 – 10.45 : Pauze

10.45 – 11.15 : Theoretisch kader: Een inleiding op de theorie van geweldloze communicatie en het nut ervan in 

effectief omgaan met conflict.

11.15 – 12.30 : Geweldloze communicatie. Praktijk: Aan het werk met ‘Geweldloze communicatie’ Hierin wordt voortgebouwd op de oefeningen op dag 1 effectieve communicatie. In de oefeningen zal aandacht zijn voor het effectief luisteren en verbinden met de ander in situaties van ‘conflict’.

12.30 – 13.15 : Lunch

13.15 – 13.45 : Wat zijn de diverse opbrengsten en wat kunnen we van elkaar leren/meenemen?

13.45 – 15.00 : Actiepunten definiëren: op individueel, team of organisatieniveau (gekoppeld aan leerdoelstellingen). Opstellen programma van aanpak conflicthantering voor de eigen organisatie.

15.00 – 15.15 : Pauze

15.15 – 15.45 : Deelnemers vatten de opbrengsten van de afgelopen 1,5 dag samen in een programma van aanpak voor de eigen organisatie.

15.45 – 16.00 : Terugblik op de training, de leerdoelen en het geleerde, feedback deelnemers, digitale evaluatie en ontvangst deelnemingscertificaten.

Voor wie?

Conflictmanagement in organisaties wordt onder meer gevolgd door:

 • Managers
 • HR medewerkers
 • Klachtbehandelaars
 • Vertrouwenspersonen
 • Bedrijfsmaatschappelijk werkers
 • Ombudsmannen (en vrouwen)

Data & Locaties

Conflictmanagement in organisaties

Voor data & Incompany kunt u contact opnemen met het secretariaat:

Inschrijven