Zowel OR als bestuurder Nieuwsgierig!

Zowel OR als bestuurder Nieuwsgierig!
Medezeggenschap ondernemingsraad OR WOR

In een professionele adviesrelatie is betrokken nieuwsgierigheid van onschatbaar belang: de bestuurder is en blijft nieuwsgierig naar de meerwaarde van de ondernemingsraad (OR) en andersom, de OR is en blijft nieuwsgierig naar het verhaal van de bestuurder.

De praktijk van alledag

In mijn praktijk als trainer medezeggenschap zie ik vaak het volgende fenomeen. De bestuurder wil graag nieuw beleid invoeren of bestaand beleid wijzigen.  Hij benadert, soms door de wet verplicht, de OR met een advies- of instemmingsvoorstel. De OR bestudeert het voorstel van de bestuurder en stelt vragen ter verduidelijking. De  bestuurder geeft antwoord, vervolgens stelt de OR nog meer vragen. Zo’n vragenronde wordt vaak nog herhaald tijdens een overlegvergadering tussen de OR en de bestuurder. Daarna geeft de OR een advies of instemming.

Het doel van de bestuurder is om te klankborden met de OR. De bestuurder wil graag de visie en de  mening van de OR horen en met elkaar sparren om het voorstel te verbeteren. De OR ziet het voorstel als een afgerond geheel en gaat vragen stellen om duidelijkheid te krijgen over het plan, de gevolgen van het plan en de maatregelen die de bestuurder bedenkt om de gevolgen op te vangen, in het belang van de organisatie en het personeel. De OR kan blijven hangen in het vragen stellen omdat ze nog meer informatie (vaak details) wil hebben om tot een goed advies te kunnen komen. Het wordt een gekibbel over de vraag of er genoeg informatie is gegeven of het tempo niet hoger kan of te hoog is enzovoort. Er volgt een strijd over de inhoud in plaats van een inspirerend gesprek over de ideeën, idealen en visies van de bestuurder en de ideeën, alternatieven vanuit de medezeggenschap, vertaald door de OR.

De wettelijke structuur

In de structuur van het overleg, zoals dit wettelijk is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), is ruimte voor deze nieuwsgierigheid. In art 24 WOR staat dat de Bestuurder samen met de ondernemingsraad moet kijken naar de ontwikkelingen van de organisatie in de komende 6 maanden of langer, al dan niet bijgestaan door de Raad van toezicht / commissarissen. Oftewel zeggenschap / medezeggenschap en toezichthouder gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van de organisatie en het welzijn / gezondheid van het personeel. Per onderdeel wordt bekeken welke rol de OR hierin heeft; dit wordt vaak gerelateerd aan onderwerpen die volgens de WOR onder het advies- of instemmingsrecht vallen maar het mag ook breder.

 De nieuwsgierigheid zit hem niet in de structuur, maar in de houding van de deelnemers. Het gaat erom te willen weten wat de ander bedoelt en te vertellen wat je zelf aan ideeën hebt. Dat heeft niets met structuur te maken maar met nieuwsgierigheid en vakmanschap.

Hoe doet u het?

Kijk eens naar uzelf en vraag uzelf af of u nieuwsgierig wordt naar de ideeën van de ander als deze alleen maar vragen stelt over uw eigen ideeën. Of wordt u nieuwsgierig naar de ander als deze alleen maar zijn eigen idee verwoordt? Hoe mooie ideeën kunnen sterven, voor de mogelijkheden verkend zijn, laat het volgende filmpje zien. https://youtu.be/ku4Ugw0lQ4Q

Hoe dan wel?

Betrokken nieuwsgierigheid creëer je door op basis van oprechtheid vragen te stellen en je mening te geven. Samen op zoek gaan naar gezamenlijke belangen en alternatieven. De ander uitdagen op inzichten waar nog niet aan gedacht is, vanuit een gedeelde visie op en in het belang van de medewerkers en de organisatie. Daarmee neemt u de ander en uzelf serieus.

Lees meer over de OR:

https://www.merlijngroep.nl/blog/5-tips-voor-de-or-om-klokkenluiders-te-voorkomen-deel-5/