Wijzigingen arbowet per 1 januari 2017

arbowet veranderingen 1 januari - Blog - Merlijn Groep
klokkenluidersregeling Medezeggenschap OR WOR

Op 13 september 2016 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een aantal wijzigingen in de arbowet per 1 januari 2017.

Het gaat om wijzigingen die al per 1 juli dit jaar van  kracht hadden moeten zijn, maar het toen niet gehaald hebben. In de loop van november 2016 zal de Eerste Kamer zich over de wijzigingen buigen; veel veranderingen worden niet verwacht waardoor veilig aangenomen kan worden dat deze wijzigingen per 1 januari a.s. doorgevoerd zullen worden.

In hoofdlijnen behelzen de wijzigingen de volgende onderwerpen:

  1. Er worden minimumeisen aan de contracten tussen arbodienstverleners en werkgevers gesteld, onder meer op het gebied van de toetsing van de RI&E; ziektebegeleiding; het aanbieden van het PMO; aanstellingskeuringen en de consultatie van de bedrijfsarts.
  2. Werknemers krijgen het recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts op het oordeel van de eigen bedrijfsarts. Dit is niet hetzelfde als het deskundigenoordeel van het UWV.
  3. Werknemers krijgen de mogelijkheid om preventief en op eigen initiatief gebruik te maken van het advies van de bedrijfsarts. De werkgever heeft de plicht om de werknemers hierover te informeren. Hierbij wordt ook een eigen verantwoordelijkheid bij de werknemer neergelegd om gebruik te maken van dit recht.
  4. De OR krijgt het instemmingsrecht over de keuze van de preventiemedewerker (=persoon) en de positie van hem/haar in de organisatie.
  5. In het contract met de arbodienstverlener moet staan dat de bedrijfsarts advies geeft over preventieve maatregelen die de werkgever kan nemen (motie Tamanal)
  6. Contracten met arbodiensten zijn verplicht. Voor die bedrijven die of geen contract hebben, danwel een contract dat nog niet aan de wettelijke eisen voldoet, komt een overgangsregeling van een jaar. Als na een jaar nog geen contracten zijn opgesteld, kan de inspectie van het ministerie van SZW boetes opleggen.

Los van deze wijzigingen geldt de verplichting om per 1 juli 2016 een klokkenluidersregeling te hebben. Deze wordt ter instemming aan de OR voorgelegd. Het instemmingsrecht wordt op dit punt uitgebreid met artikel 27, lid 1m.

Meer lezen?

https://www.merlijngroep.nl/blog/de-kracht-van-de-powernap/