Een nieuwe bestuurder

Een nieuwe bestuurder - Blog - Merlijn Groep
achterban bedrijfscultuur Medezeggenschap ondernemingsraad OR WOR

6 tips voor de OR

Uw bestuurder gaat de organisatie verlaten en wordt opgevolgd door een nieuwe bestuurder. In de WOR art 30, advies benoeming of ontslag van een bestuurder staat uw rol als OR beschreven. Welke tips kunnen wij u geven:

Laten we beginnen bij het ontslag. Vaak krijgt een OR geen adviesaanvraag bij het ontslag van een bestuurder. Of omdat de RvC /RvT dit vergeet of dat er uiteindelijk geen sprake is van een ontslag maar van een persoonlijke keuze van de bestuurder om ontslag te nemen. Zeg maar: op dringend advies.

Tip 1: Weet waarom een bestuurder weggaat.

U moet als OR kritisch zijn over de reden van vertrek. Een vaak gehoorde reden is dat men een verschil van visie over de toekomst heeft. Dus een bestuurder met kennis over de branche, de organisatie en kennis over het besturen van organisaties, heeft een visie voor een gezonde organisatie in de toekomst. En een toezichthouder, mensen met kennis vanuit diverse invalshoeken, vindt dat dit een voor uw organisatie verkeerde visie is. Dan is het voor de OR van wezenlijk belang om beide visies te weten en uw licht over beide te laten schijnen. Dit hoeft niet vanuit het tegenhouden van een ontslag maar vanuit een toekomstbeeld waar u als OR mee van doen heeft.

Tip 2: Maak een analyse van de toekomst.

Voor het aannemen van een nieuwe bestuurder is het wijs om eens zelf een analyse te maken van wat zo’n bestuurder moet gaan doen. Voorbeelden:

  • Moet een bestuurder de organisatie stabiliseren, inkrimpen of juist uitbreiden.
  • Is de huidige bedrijfscultuur prima of zou deze moeten veranderen. Voorbeelden hiervan zijn dat de cultuur zakelijker moet of met meer zelfstandigheid bij de medewerkers.
  • Wat zijn de verwachtingen in uw branche en hoe moet u organisatie hierop inspelen.
  • Hoe verlopen de interne processen en is hier verandering in nodig.

U snapt dat de keuzes van de hierboven beschreven voorbeelden invloed hebben op het profiel van de bestuurder. Die veronderstellen immers andere competenties van uw bestuurder.

Tip 3: Weet wie het proces leidt

Zoek uit wie het proces tot benoeming gaat leiden en heb hier snel contact mee. Soms leidt iemand vanuit de toezichthouder dit proces maar vaak is het ook iemand vanuit het managementteam die het proces begeleidt in samenwerking met de toezichthouder. Door snel contact te hebben met deze persoon kunt u eerder invloed uitoefenen op het gehele proces. Kijk hiervoor ook naar uw organisatie statuten of gouvernance code of andere afspraken waarin dit proces beschreven staat.

Tip 4: Adviseer over de profielschets

U heeft formeel hier geen advies over de profielschets van uw nieuwe bestuurder. Maar een profiel geeft sturing over de kandidaten die straks gaan solliciteren. U kunt vragen of u het profiel mag inzien en dat u, desnoods ongevraagd, advies geeft over het profiel.

Tip 5: Bepaal wanneer en met hoeveel kandidaten u wilt spreken.

Zorg dat bekend is wanneer u een gesprek wilt met de kandidaten. Als u wacht tot het voorgenomen besluit waarin de toezichthouder mevrouw of meneer A voorstelt als de nieuwe bestuurder dan heeft u weinig invloed meer op de keuze. U krijgt dan waarschijnlijk nog een gesprek maar u heeft geen vergelijkingsmateriaal. Bepaal van tevoren wanneer u een rol wilt spelen in het selectieproces. En dwing af dat u minimaal met de laatste 2 kandidaten wilt spreken. Daarmee heeft u tenminste een keuzemogelijkheid.

Tip 6: Wat als er toch ene procedure nodig is

U heeft de maken met een verzwakt advies oftewel er zijn geen beroepsmogelijkheden tegen de benoeming. Dat wil zeggen als de procedure goed verloopt. Op het moment dat u niet betrokken bent bij of goede argumenten heeft dat de benoemde bestuurder een slechte invloed zal hebben op de organisatie zijn er wel stappen te ondernemen. Stel dat u redenen heeft om een procedure te beginnen wilt u dan de nieuwe bestuurder hiermee belasten. Dit bepaalt wanneer u graag de advies aanvraag in ontvangst wilt nemen. Door dit vroeg kenbaar te maken kan dit meegenomen worden in het gehele selectieprocedure.

Artikel 30
1. De ondernemingsraad wordt door de ondernemer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.
 
2. Het advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.
 
3. De ondernemer stelt de ondernemingsraad in kennis van de beweegredenen voor het besluit en verstrekt voorts in het geval van een benoeming gegevens waaruit de ondernemingsraad zich een oordeel kan vormen over de betrokkene, in verband met diens toekomstige functie in de onderneming. Artikel 25 , vierde lid en vijfde lid, eerste en tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

Lees meer over medezeggenschap:

https://www.merlijngroep.nl/blog/klokkenluidersregeling-wat-kan-de-or-er-mee/