Dhr. Rietdijk - Partner - Merlijn Groep

Rietdijk | de heer drs. B. Rietdijk (Bas)

Drs. B. Rietdijk (Bas) begon zijn maatschappelijk loopbaan als leraar wis- en natuurkunde. Daarnaast studeerde hij wijsgerige en historische pedagogiek.

Na zeven jaar heeft hij het onderwijs verlaten en vervolgens gewerkt voor verschillende adviesbureaus en een participatiemaatschappij. Zijn laatste functie in dienstverband was directeur van de adviesgroep Organisatieontwikkeling en Training van GITP. Hij was toen ook voorzitter van de branchevereniging medezeggenschap (BVMZ). In 2012 startte hij een eigen adviesbureau: Waegenburght Organisatieontwikkeling. Hij heeft in de achterliggende jaren ruime ervaring opgedaan als bestuurder, adviseur en coach. Verder vervulde hij verschillende bestuurlijke en toezichthoudende functies, waaronder die van voorzitter van het bestuur van een pensioenfonds.

Zijn persoonlijke kwaliteiten komen het best tot hun recht op het grensvlak van mens en organisatie. Enkele voorbeelden van zijn interventies:

Vier compagnons waren gezamenlijk eigenaar van vijf ondernemingen. In die ondernemingen waren zij afzonderlijk de bestuurder. Door allerlei oorzaken werd de samenwerking moeizamer en zelfs conflictueus. Na een intensief traject kwamen zij tot het inzicht dat het beter was om de samenwerking te beëindigen en werden de ondernemingen verkocht.

De bestuurder van een zorginstelling en de ondernemingsraad waren in een verlammend conflict verzeild geraakt en beide partijen hadden zich ingegraven. In verband met fusiebesprekingen was een oplossing van het conflict dringend gewenst. Na een proces van drie weken bleek constructief overleg weer mogelijk.

Het managementteam van een business unit van een grote onderneming functioneerde slecht vanwege onderlinge tegenstellingen en conflicten. Onder druk van de moederorganisatie ,die met een ingreep dreigde, werd hulp van buiten ingeroepen. Uiteindelijk heeft het team de conflicten opgelost  en ging met een man minder verder.

In mijn visie is een arbeidsorganisatie in de eerste plaats een samenwerkingsverband van mensen. Daarin ligt de kracht en ook de kwetsbaarheid van een organisatie besloten. In een gezonde organisatie is een stuwende kracht aanwezig, een streven naar verbetering, een wil om te anticiperen op de toekomst en te reageren op veranderingen in de omgeving. Mensen werken samen en stimuleren elkaar. Soms lijkt de samenwerking omgeslagen in tegenwerking. Conflicten, indekken en risicomijding zijn het gevolg. Het is alsof organisatie alleen nog maar conserverende krachten kent en bepaald wordt door de wens om alles bij het oude te laten. Elk initiatief wordt dan gesmoord, iedere vitaliteit ontbreekt. Dat is een pathologisch verschijnsel; dan is er iets ernstig mis. Vaak is dan hulp van buiten nodig om tot herstel te komen.